Aluminis Peñalba
C/Montserrat Roig 20
08310 Argentona (Barcelona)
Tel. 937561322

Aluminis Peñalba

INICI + SOBRE RPT

QUÈ ÉS EL TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC?
La tranquilitat de la millor elecció
La transmitància tèrmica és el flux tèrmic unitari que passa a través d'una solució constructiva, i indica la quantitat de calor que s'intercanvia amb l'exterior.
En el conjunt de la façana d'un edifici el punt feble el constitueixen els buits. La transmitància tèrmica del buit depèn de dos elements: la fusteria i el vidre. Tots dos són importants. En el cas de la fusteria, la seva transmitància tèrmica depèn del material, tipus de sistema, dimensions de l'alumini, juntes i de la geometria dels perfils i el material aïllant. L'elecció d'un vidre baix emissiu + control solar és l'opció lògica i aconsellada per fusteries de trencament tèrmic.

Els tancaments separen l'ambient exterior de l'interior per conservar aquests últims en condicions ambientals confortables aïllant-los del fred, calor vent i aigua. El flux d'energia calorífica sempre travessa el tancament en el sentit de l'ambient càlid cap al fred, tendint a igualar la temperatura dels dos costats: això és perquè, materials conductors com l'alumini, serveixen de pont al pas de la calor.Les varetes de poliamida 6.6 reforçada amb un 25% de fibra de vidre, com a material aïllant de baixa conductivitat tèrmica, unit als perfils d'alumini interiors i exteriors del tancament, és un dels materials més eficaços per a realitzar el trencament de pont tèrmic en aquests, i evitar la transmitància de temperatura a l'interior de l'habitatge. Aquest és un dels pocs productes termoplàstics autoritzats per la normativa europea UNE-EN 12.024 (Finestres, portes i façanes lleugeres-Resistència mecànica de perfils amb trencament de pont tèrmic).

Els avantatges d'utilitzar poliamida 6.6amb 25% de fibra de vidre per a realitzar el trencament de pont tèrmic són:
  • Té un coeficient de dilatació petit i semblant a l'alumini.
  • Un baix coeficient de transmissió tèrmica: 0,3 W / m ^ 2 K.
  • Una alta resistència mecànica a elevades temperatures i l'envelliment.
  • Alta resistència a l'impacte.
  • No es deforma a temperatures inferiors a 200 graus. (c)
  • És inert a la majoria dels agents químics.
  • Té una alta resistència a la corrosió sota tensions.
És important destacar els avantatges que per tant té instal.lar sistemes de fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic:

Manteniment i hermeticitat: Els tancaments d'alumini no necessiten pràcticament manteniment (vegeu les instruccions d'ús i manteniment) i ofereixen una alta hermeticitat al vent ia l'aigua. La incorporació de varetes de poliamida aporta avantatges addicionals, sense minvar les qualitats pròpies de l'alumini.
Confort i protecció: Els sistemes de fusteria amb Ruptura de Pont Tèrmic protegeixen l'interior de l'habitatge de les inclemències de l'exterior, creant ambients càlids i confortables. Es poden realitzar les mateixes solucions constructives que amb perfileries de gamma freda (corredisses, practicables, oscil.lo batents, etc.) adaptant-se així a qualsevol espai i ambient.
Estalvi energètic: El Trencament de Pont Tèrmic permet estalviar fins a un 75% de l'energia perduda a través d'una fusteria sense RLT. Per a la consecució d'un estalvi energètic total del tancament, no n'hi ha prou amb l'única instal.lació de doble vidre, ja que aproximadament un 35% del tancament és fusteria. Aquest estalvi energètic, principalment en el sector residencial, és imprescindible per a la reducció d'emissions de CO2.
Del seu interès
Disposem de tots els assaigs i certificacions exigits pel nou CTE.
Demani'ns informació!
Agència de l'habitatge de Catalunya Pla renova't


Aluminis Peñalba © 2019

Tots els drets reservats

Avís legal
qualitat